Skip to content Skip to navigation

Đào tạo

  • THÔNG BÁO Đăng ký học phần Học kỳ phụ năm học 2018-2019

    Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018  
  • THỜI KHÓA BIỂU Học kỳ 2 năm học 2017-2018

    Chi tiết Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 (xem tại file đính kèm).   Thời Khóa biểu hệ chất lượng cao:     Thời khóa biểu lớp chọn:  
  • Giới thiệu chương trình đào tạo chất lượng cao

    Tại Nghị quyết TW 8 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây được xem như là định hướng chiến lược về phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo trong điều kiện hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các trường đẩy mạnh quá trình liên kết đào tạo, nhập khẩu các chương trình đào tạo chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của người học. Nhằm đáp...

Pages