Skip to content Skip to navigation

Đào tạo

 • Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2018-2019

  THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỌN   THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
 • THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỌN KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

  Các em xem lịch học dự kiến cho sinh viên lớp chọn học kỳ 2 năm học 2018-2019.
 • Cập nhật chương trình đào tạo Khóa 58 chuyên ngành CNT và ĐTĐ

  Căn cứ  Quyết định số 2136/QĐ-ĐHHHVN ngày 10/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải  Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy; Xét đề nghị điều chỉnh Chương trình đào tạo cuả...
 • Cập nhật chương trình đào tạo Khóa 58 chuyên ngành MKT và ĐKT

  Căn cứ  Quyết định số 2136/QĐ-ĐHHHVN ngày 10/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải  Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy; Xét đề nghị điều chỉnh Chương trình đào tạo cuả...

Pages