Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 1694/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 19/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý lưu học sinh.