Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Viện Đào tạo chất lượng cao

Viện Đào tạo chất lượng cao (School of Excellent Education - SEE) là đơn vị quản lý đào tạo trực thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam có chức năng Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đứng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học.
Viện được chính thức thành lập ngày 27/09/2017, có nhiệm vụ quản lý đào tạo các lớp Chất lượng cao, Lớp chọn.
Lớp Chất lượng cao đối với các chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương, Kinh tế vận tải biển, Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp.
Lớp chọn đối với các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển.
1. Chức năng
- Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;
- Tổ chức và quản lý các lớp chọn theo quy định của Trường;
- Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học;
- Ứng dụng mô hình quản lý tiên tiến để vận dụng nâng cao chất lượng đào tạo cho các chương trình chất lượng cao.
2. Nhiệm vụ chính
- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chính quy; các chính sách đối với giảng viên và sinh viên;
- Phối hợp với các Khoa/Viện chuyên môn, Phòng ban chức năng trong Trường: Mở các chuyên ngành mới về chương trình đào tạo chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Kế hoạch đăng ký học phần, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp chất lượng cao và lớp chọn của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; Công tác liên quan đến hoạt động của công đoàn, hoạt động thanh niên, sinh viên của Đoàn - Hội.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh,...
- Liên kết hoặc phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, tổ chức bồi dưỡng các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tin học,... và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ về các lĩnh vực KHCN, giáo dục, quản lý và kinh doanh.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên; tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch.
- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong nước và quốc tế về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện; thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
3. Cơ cấu tổ chức

 

1. PGS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang - Bí thư chi bộ, Viện trưởng
- Phụ trách hoạt động đơn vị, Hội đồng Khoa học và Đào tạo
- Email: phamkyquang@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0983232297
2. ThS. Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng, Bí thư Liên chi Đoàn TN
- Phụ trách Công tác Đào tạo, Công tác sinh viên
- Email: hoang.my@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989658112
3. KS. MTr. Nguyễn Quốc Doanh - Trợ lý Công tác sinh viên, Tổ trưởng Công đoàn
- Phụ trách Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất
- Email: doanhnq@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0963946250
4. CN. Trần Thanh Thủy - Công tác giáo vụ
- Phụ trách Công tác văn phòng, Công tác ISO
- Email: tranthanhthuy@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0986635566
5. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Trợ lý khoa học, Kết nối doanh nghiệp
- Phụ trách Nghiên cứu khoa học, Kết nối doanh nghiệp, Giảng dạy và Quản lý CLB Tiếng Anh
- Email: giangntq.nn@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0912555828
6. ThS. Phạm Thị Vang - Phụ trách kế toán
- Phụ trách bộ phận kế toán, Nữ công
- Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0918310738
7. CN. Phan Hải Hà - Công tác văn phòng
- Phụ trách Công tác văn phòng, Thủ quỹ
- Email: haph.flc@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989241098