Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Viện Đào tạo chất lượng cao

Viện Đào tạo chất lượng cao (School of Excellent Education - SEE) là đơn vị quản lý đào tạo trực thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam có chức năng Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đứng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học.
Viện được chính thức thành lập ngày 27/09/2017, có nhiệm vụ quản lý đào tạo các lớp Chất lượng cao, Lớp chọn.
Lớp Chất lượng cao đối với các chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương, Kinh tế vận tải biển, Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp.
Lớp chọn đối với các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển.
1. Chức năng
- Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;
- Tổ chức và quản lý các lớp chọn theo quy định của Trường;
- Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học;
- Ứng dụng mô hình quản lý tiên tiến để vận dụng nâng cao chất lượng đào tạo cho các chương trình chất lượng cao.
2. Nhiệm vụ chính
- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chính quy; các chính sách đối với giảng viên và sinh viên;
- Phối hợp với các Khoa/Viện chuyên môn, Phòng ban chức năng trong Trường: Mở các chuyên ngành mới về chương trình đào tạo chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Kế hoạch đăng ký học phần, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp chất lượng cao và lớp chọn của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; Công tác liên quan đến hoạt động của công đoàn, hoạt động thanh niên, sinh viên của Đoàn - Hội.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh,...
- Liên kết hoặc phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, tổ chức bồi dưỡng các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tin học,... và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ về các lĩnh vực KHCN, giáo dục, quản lý và kinh doanh.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên; tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch.
- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong nước và quốc tế về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện; thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
3. Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

1. GS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang - Bí thư chi bộ, Viện trưởng.

- Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; thực hiện quyền hạn được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường và quy định của pháp luật;
- Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động liên quan đến: Tổ chức cán bộ; tài chính; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; khoa học công nghệ; đối ngoại; lao động sản xuất và dịch vụ (nếu có);
- Thực hiện ủy quyền của Hiệu trưởng về tài chính và công việc khác theo yêu cầu của Nhà trường.
- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Chủ tịch Hội đồng Đào tạo và Khoa học cấp Viện;
+ Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Viện;
+ Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Chủ tịch Hội đồng xét cảnh báo học tập cấp cơ sở;
+ Trưởng Ban biên tập Nội san khoa học sinh viên của Viện.
+ Đảm nhận các chức danh khác theo quy định của Nhà trường.

- Email: phamkyquang@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0983232297

2. ThS. Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng.

- Là người giúp Viện trưởng lãnh đạo, quản lý và điều hành một số công tác của Viện; thay mặt Viện trưởng chỉ đạo, xử lý công việc cụ thể theo một số công tác được phân công thuộc thẩm quyền của Viện trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hiệu trưởng và Viện trưởng về công việc được phân công;
- Thay mặt Viện trưởng chỉ đạo điều hành hoạt động thuộc phạm vi được phân công, ký văn bản liên quan đến: Công tác đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo; hợp đồng đào tạo; xếp thời khóa biểu và lịch thi; tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh; ISO và kiểm định chất lượng; kiểm định các chương trình đào tạo của Viện; sinh viên quốc tế; các câu lạc bộ; các yêu cầu khác liên quan đến đào tạo của sinh viên; công tác Đoàn và phong trào thanh niên;
- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Phó chủ tịch Hội đồng Đào tạo và Khoa học cấp Viện;
+ Phó chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Phó trưởng Ban biên tập Nội san khoa học sinh viên của Viện;
+ Trưởng ban ISO và kiểm định chất lượng của Viện;
+ Ủy viên Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật cấp Viện;
+ Ủy viên Hội đồng xét cảnh báo học tập cấp cơ sở.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Viện trưởng và Nhà trường;

- Email: hoang.my@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989658112

3. TS. Trịnh Xuân Tùng - Phó Viện trưởng.

- Là người giúp việc cho Viện trưởng lãnh đạo, quản lý và điều hành một số công tác của Viện; thay mặt Viện trưởng chỉ đạo, xử lý công việc cụ thể theo một số công tác được phân công thuộc thẩm quyền của Viện trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hiệu trưởng và Viện trưởng về công việc được phân công;
- Thay mặt Viện trưởng chỉ đạo điều hành hoạt động thuộc phạm vi được phân công, ký văn bản liên quan đến: Công tác sinh viên (bao gồm sinh viên quốc tế); công tác cố vấn học tập; NCKH và nội san khoa học sinh viên; Hội nghị và hội thảo; kết nối doanh nghiệp và khởi nghiệp; kiểm tra, giám sát tổ chức và quản lý giảng dạy tiếng Anh (chú ý hình thức giảng dạy online nếu có); hồ sơ liên quan giảng viên thỉnh giảng tiếng Anh; công tác thi hết học kỳ; công tác thực tập, thực hành; giáo trình và tài liệu giảng dạy; mở ngành đào tạo mới; tham gia chỉnh sửa chương trình đào tạo; phần mềm Turnitin; đối ngoại; phối hợp công tác công đoàn và phong trào của Viện;
- Phụ trách hoạt động chung của Ban Đào tạo; thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Viện trưởng và Nhà trường;
- Đảm nhiệm các chức danh:
+ Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật cấp Viện;
+ Phó chủ tịch Hội đồng xét cảnh báo học tập cấp cơ sở;
+ Thư ký Hội đồng Đào tạo và Khoa học cấp Viện;
+ Thư ký Ban biên tập Nội san khoa học sinh viên của Viện;
+ Ủy viên Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở.
- Kiêm trưởng Ban Đào tạo và phụ trách hoạt động chung của Ban Đào tạo;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Viện trưởng và Nhà trường;

- Email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0908290984

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

4. KS. Vương Minh Hà - Công tác giáo vụ.

- Chịu trách nhiệm và thực hiện công việc liên quan đến: Công tác giáo vụ theo quy định; theo dõi thời khóa biểu, lịch thi và kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp; kiểm tra và giám sát quy trình liên quan đến công tác thực tập, thực hành và đồ án/khóa luận tốt nghiệp; cảnh báo sinh viên; tham gia thành viên cố vấn học tập (nếu có); tổ chức và quản lý thi hết học kỳ (chú ý hình thức thi online); cấp, phát bằng tốt nghiệp; làm bảng điểm và giấy chứng nhận liên quan đến việc học của sinh viên; ISO và kiểm định chất lượng; rà soát, đối chiếu danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí; thống kê, tổng hợp và báo cáo liên quan lĩnh vực phụ trách; lưu trữ văn bản trong lĩnh vực phân công phục vụ công tác ISO;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện;
- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Ủy viên Hội đồng Đào tạo và Khoa học cấp Viện cấp Viện;
+ Thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Thư ký Hội đồng xét cảnh báo học tập cấp cơ sở;
+ Thành viên Ban ISO và kiểm định chất lượng cấp Viện;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: havm.see@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0904831319

5. KS. Nguyễn Văn Mạnh - Công tác sinh viên.

- Chịu trách nhiệm và thực hiện công việc liên quan đến: Công tác sinh viên theo quy định; phối hợp trong công tác sinh viên nội trú; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sinh viên nội trú; công tác cố vấn học tập; tham gia thành viên cố vấn học tập (nếu có); xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên; việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp; công tác cựu sinh viên; tư vấn, hỗ trợ và thông tin công tác liên quan đến sinh viên, phụ huynh sinh viên và việc làm của sinh viên; làm giấy chứng nhận liên quan đến sinh viên; lưu trữ văn bản theo quy định trong lĩnh vực phân công phục vụ công tác ISO và kiểm định chất lượng; thống kê, tổng hợp và báo cáo liên quan lĩnh vực phụ trách; phối hợp thực hiện công tác kiểm định các chương trình đào tạo của Viện;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện;
- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Thư ký Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật cấp Viện;
+ Ủy viên Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Ủy viên Hội đồng xét cảnh báo học tập cấp cơ sở;
+ Thành viên Ban ISO và kiểm định chất lượng cấp Viện;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: manhnv@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0862151382

6. ThS. Bùi Xuân Thọ - Công tác xếp thời khóa biểu, lịch thi, ĐK học phần, công nghệ thông tin, Bí thư Liên chi Đoàn TN.

- Chịu trách nhiệm và thực hiện công việc liên quan đến: Xây dựng kế hoạch đào tạo, xếp thời khóa biểu, lịch thi; tiếp nhận sự cập nhật, bổ sung, thay đổi trong quá trình đào tạo từ Khoa/Viện, bộ môn; đăng ký và hỗ trợ đăng ký học phần; tham gia thành viên cố vấn học tập; công nghệ thông tin và truyền thông; thực hiện và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động online; công tác thăm dò sự hài lòng và phản hồi của sinh viên; phụ trách và kiểm soát các thông tin khi đăng bài trên trang facebook, website của Viện; theo dõi và quản lý tài sản của Viện; thống kê, tổng hợp và báo cáo liên quan lĩnh vực phụ trách;
- Đảm nhiệm chức danh: Ủy viên Hội đồng Đào tạo và Khoa học cấp Viện;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: thobx@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0869869812

7. ThS. Phạm Thị Vang - Văn phòng - Hành chính.

- Công tác văn phòng, hành chính, văn thư và lưu trữ (chú ý công tác đóng dấu, sử dụng và quản lý dấu đúng quy định), văn phòng phẩm; tổng hợp, thống kê số liệu, ghi nghị quyết, biên bản các buổi họp, làm báo cáo theo yêu cầu và tính chất của công việc; hợp đồng liên quan đến giảng dạy; quản lý phát giấy thi, giấy nháp; hồ sơ liên quan đến giảng viên thỉnh giảng các học phần; tham gia thành viên cố vấn học tập; chủ động phối hợp và triển khai thực hiện công tác giáo vụ, công tác sinh viên; công tác nữ công của Viện;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0918310738

Ban Tài chính Viện Đào tạo Chất lượng cao

8. ThS. Vũ Kim Trang - Phụ trách Kế toán.

- Phụ trách hoạt động chung của Ban Tài chính. Thực hiện nhiệm vụ kế toán được giao (Phụ trách kế toán). Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện và Nhà trường về các hoạt động liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán của Viện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm được giao trong Ban và các hóa đơn, chứng từ, hóa đơn quyết toán, báo cáo tài chính;
- Thực hiện công tác quản lý, tổng hợp, xây dựng kế hoạch, dự toán liên quan đến tài chính kế toán; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến thu, chi, hóa đơn chứng từ thanh, quyết toán đối với từng vị trí việc làm trong Ban; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình tài chính, tài sản trên các báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.
- Thường xuyên kiểm tra tổ chức kế toán trong nội bộ đơn vị, tổng hợp các báo cáo theo đúng thời hạn của Nhà trường và các cơ quan liên quan.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: trangvk@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0912229084

9. KS. Phan Hải Hà - Kế toán viên, thủ quỹ, tổ trưởng Công đoàn.

- Chịu trách nhiệm và thực hiện công việc liên quan đến: Công tác kế toán viên kiêm thủ quỹ, theo dõi các khoản học phí, học bổng, chế độ miễn giảm học phí liên quan đến sinh viên; theo dõi việc thanh toán công tác tuyển sinh, công tác phí, các hợp đồng liên quan đến hoạt động của Viện; rà soát, đối chiếu danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí; hỗ trợ, thông tin đến giảng viên, sinh viên và phụ huynh sinh viên liên quan đến học phí; hướng dẫn CB, GV, sinh viên thực hiện các nghiệp vụ thu, chi phục vụ công tác đào tạo đúng quy định;
- Lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, văn bản theo quy định trong lĩnh vực được phân công; công tác nội vụ; công tác Công đoàn của Viện;
Đảm nhiệm chức danh: Ủy viên Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật cấp Viện;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và Phụ trách kế toán.

- Email: haph.flc@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989241098

10. ThS. Chu Ánh Nguyệt - Kế toán viên.

- Chịu trách nhiệm và thực hiện công việc liên quan đến: Công tác kế toán viên, theo dõi và thanh toán các hợp đồng giảng dạy, thanh lý hợp đồng giảng dạy, thực tập của sinh viên; giao dịch với ngân hàng theo quy định; số hóa trong lĩnh vực tài chính kế toán; theo dõi thanh toán các khoản chi thường xuyên của Viện, kế toán lương và các khoản phải trả, phải nộp theo lương, các báo cáo thuế và thuế TNCN; hỗ trợ, thông tin đến giảng viên, sinh viên và phụ huynh sinh viên liên quan đến học phí; hướng dẫn các CB, GV thực hiện các nghiệp vụ thu chi phục cụ công tác đào tạo đúng quy định;
- Lưu trữ chứng từ, hóa đơn quyết toán; thống kê, tổng hợp, báo cáo và quyết toán của Viện đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, Nhà trường và Viện trưởng;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và Phụ trách kế toán.

- Email: nguyet.tv@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0975338139