Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Viện Đào tạo chất lượng cao

Viện Đào tạo chất lượng cao (School of Excellent Education - SEE) là đơn vị quản lý đào tạo trực thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam có chức năng Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đứng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học.
Viện được chính thức thành lập ngày 27/09/2017, có nhiệm vụ quản lý đào tạo các lớp Chất lượng cao, Lớp chọn.
Lớp Chất lượng cao đối với các chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương, Kinh tế vận tải biển, Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp.
Lớp chọn đối với các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển.
1. Chức năng
- Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;
- Tổ chức và quản lý các lớp chọn theo quy định của Trường;
- Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học;
- Ứng dụng mô hình quản lý tiên tiến để vận dụng nâng cao chất lượng đào tạo cho các chương trình chất lượng cao.
2. Nhiệm vụ chính
- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chính quy; các chính sách đối với giảng viên và sinh viên;
- Phối hợp với các Khoa/Viện chuyên môn, Phòng ban chức năng trong Trường: Mở các chuyên ngành mới về chương trình đào tạo chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Kế hoạch đăng ký học phần, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp chất lượng cao và lớp chọn của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; Công tác liên quan đến hoạt động của công đoàn, hoạt động thanh niên, sinh viên của Đoàn - Hội.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh,...
- Liên kết hoặc phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, tổ chức bồi dưỡng các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tin học,... và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ về các lĩnh vực KHCN, giáo dục, quản lý và kinh doanh.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên; tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch.
- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong nước và quốc tế về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện; thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
3. Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

1. PGS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang - Bí thư chi bộ, Viện trưởng.

- Chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật và Nhà trường trong việc điều hành hoạt động của Viện theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực hoạt động liên quan đến: Tổ chức cán bộ; Tài chính; Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Khoa học công nghệ; đối ngoại; lao động sản xuất và dịch vụ; kết nối doanh nghiệp và khởi nghiệp.

- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện;
+ Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Viện;
+ Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Trưởng Ban biên tập Nội san khoa học sinh viên của Viện.
+ Đảm nhận các chức danh khác theo quy định của Nhà trường.

- Email: phamkyquang@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0983232297

2. ThS. Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng, Bí thư Liên chi Đoàn TN.

- Thay mặt Viện trưởng chỉ đạo điều hành các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi được phân công, ký các văn bản liên quan đến: Công tác đào tạo; công tác sinh viên (kể cả sinh viên quốc tế); hợp đồng liên quan đến hoạt động đào tạo; xây dựng kế hoạch đào tạo; công tác xếp thời khóa biểu, lịch thi, học vượt, học bổ sung; công tác tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh; công tác Đảng; công tác ISO và kiểm định chất lượng; công tác phong trào thanh niên, các câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ Tiếng Anh, khi được Viện trưởng ủy quyền;
- Giải quyết công việc của Viện theo ủy quyền khi Viện trưởng đi công tác.

- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Viện;
+ Phó chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Phó trưởng Ban biên tập Nội san khoa học sinh viên của Viện;
+ Trưởng ban ISO và Kiểm định chất lượng của Viện.

- Email: hoang.my@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989658112

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

3. TS. Trịnh Xuân Tùng - Trưởng Ban Đào tạo.

- Phụ trách hoạt động chung của Ban Đào tạo. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở trách nhiệm của CBNV được giao trong Ban.
- Triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trong công việc được giao; báo cáo kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động của Ban đến Ban Lãnh đạo Viện;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tài chính và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Cùng Ban Lãnh đạo Viện, phối hợp xử lý bất kỳ sự thay đổi trong quá trình đào tạo từ Khoa/Viện, đơn vị chức năng gửi về;
- Trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến: Khoa học công nghệ; Nội san khoa học sinh viên; giáo trình, tài liệu giảng dạy; đối ngoại; kết nối doanh nghiệp và khởi nghiệp; mở ngành đào tạo mới; tham gia chỉnh sửa chương trình đào tạo; hội nghị, hội thảo; tham gia giảng dạy; công tác giảng dạy của giảng viên tại đơn vị (chú ý giảng viên giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất); phần mềm Turnitin; kiểm tra, giám sát và xử lý vấn đề liên quan đến thực tập, thực hành; tổ chức và quản lý thi hết học kỳ, rọc phách; thống kê, tổng hợp; các báo cáo liên quan lĩnh vực phụ trách; tư vấn, hỗ trợ việc làm của sinh viên.

- Kiêm nhiệm các chức danh:
+ Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện;
+ Ủy viên Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở;
+ Trợ lý khoa học kiêm Thư ký Ban biên tập Nội san khoa học sinh viên;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0908290984

4. KS. MTr. Nguyễn Quốc Doanh - Công tác sinh viên, Tổ trưởng Công đoàn.

- Phụ trách Công tác sinh viên (bao gồm sinh viên quốc tế); công tác Công đoàn; công tác cố vấn học tập; Ủy viên Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở; theo dõi và quản lý tài sản của đơn vị (Nhóm trưởng nhóm kiểm kê, theo dõi và quản lý tài sản của đơn vị); thống kê, báo cáo việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp; công tác cựu sinh viên; tư vấn, hỗ trợ việc làm của sinh viên; lưu trữ các văn bản theo quy định trong lĩnh vực được phân công; thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và Ban Đào tạo.

- Email: doanhnq@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0963946250

5. ThS. Phạm Bá Công - Công tác giáo vụ.

- Phụ trách Công tác giáo vụ; theo dõi thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp; phát giấy thi các học phần; hỗ trợ đăng ký học phần; thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy trình liên quan đến công tác thực tập, thực hành; đồ án/khóa luận tốt nghiệp; công việc liên quan đến cố vấn học tập; công tác ISO và kiểm định chất lượng; rà soát, đối chiếu danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí với Ban Tài chính; thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp cấp cơ sở; lưu trữ các văn bản theo quy định của đơn vị phục vụ công tác ISO và kiểm định chất lượng; thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và Ban Đào tạo.

- Email: bacongmtb@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0988362042

6. ThS. Bùi Xuân Thọ - Công tác xếp thời khóa biểu, lịch thi, ĐK học phần, công nghệ thông tin.

- Hiện thực hóa kế hoạch đào tạo, xây dựng thời khóa biểu, lịch thi, học vượt, học bổ sung; tiếp nhận sự cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo từ các Khoa/Viện và đơn vị liên quan, những thay đổi trong quá trình tạo; đăng ký học phần (nếu có); công nghệ thông tin; công tác thăm dò sự hài lòng của sinh viên; công tác thông tin truyền thông; phụ trách trang website của Viện; thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và Ban Đào tạo.

- Email: thobx@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0869869812

Ban Tài chính Viện Đào tạo Chất lượng cao

7. ThS. Vũ Kim Trang - Kế toán trưởng, Tổ phó Công đoàn.

- Phụ trách hoạt động chung của Ban Tài chính;
- Tham mưu cho Viện trưởng về công tác quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch, chiến lược tài chính, tổ chức công tác kế toán của Viện;
- Thực hiện đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà trường và Viện trưởng trong công tác tài chính kế toán;
- Kiểm tra, đôn đốc CBNV thực hiện nhiệm vụ được giao trong Ban, báo cáo kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động của Ban tới Ban Lãnh đạo Viện.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Đào tạo và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Trực tiếp phụ trách và thực hiện các công việc liên quan đến: Kế toán; lập kế hoạch tài chính; lập dự trù tài chính; các chứng từ, hóa đơn, văn bản theo quy định trong lĩnh vực được phân công; thực hiện công tác báo cáo, quyết toán theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: trangvk@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0912229084

8. CN. Phan Hải Hà - Kế toán viên, thủ quỹ.

- Công tác kế toán viên kiêm thủ quỹ; rà soát, đối chiếu danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí theo quy định; lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, văn bản theo quy định trong lĩnh vực được phân công; công tác nội vụ; thành viên nhóm kiểm kê, theo dõi và quản lý tài sản của đơn vị; thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và Ban Tài chính.

- Email: haph.flc@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989241098

Văn phòng Viện

9. ThS. Phạm Thị Vang - Công tác văn phòng, nữ công.

- Nghiệp vụ chung của văn phòng, trong đó chú ý tập trung công việc, gồm:

+ Đóng dấu, sử dụng và quản lý dấu theo đúng nguyên tắc và đúng quy định;
+ Công tác văn thư, cấp số và lưu văn bản, chuyển văn bản kịp thời, xử lý và lưu trữ công văn nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật, đảm bảo đúng quy trình ISO; kiểm tra thông tin trên e-mail chung của Viện (ít nhất một lần trong ngày);
+ Thu thập, tổng hợp, thống kê số liệu và làm các báo cáo theo yêu cầu và tính chất của công việc;
+ Soạn thảo hợp đồng giảng dạy, văn bản, quyết định, công văn,…; các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm; ghi biên bản, nghị quyết cuộc họp; văn bản khác theo yêu cầu và tính chất của công việc;
+ Công tác đối ngoại, trang trí khánh tiết; đón tiếp các giảng viên, các tổ chức; thủ tục vé máy bay, hộ chiếu, visa (nếu có),…;
- Phối hợp thực hiện công việc liên quan đến công tác giáo vụ, công tác sinh viên, công tác thi, rọc phách, công tác ISO;
- Công tác mua sắm văn phòng phẩm, vật tư theo kế hoạch của đơn vị;
- Lưu trữ hồ sơ, văn bản, chứng từ,… trong lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

- Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0918310738