Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 1567/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 29/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên.