Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 967/QĐ-ĐHHHVN-TCHC ngày 30/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ thỉnh giảng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.