Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.