Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 2189/QĐ-ĐHHHVN-ĐT, ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ và miễn học phần Tiếng Anh.