Skip to content Skip to navigation

Cập nhật chương trình đào tạo Khóa 58 chuyên ngành MKT và ĐKT

Căn cứ  Quyết định số 2136/QĐ-ĐHHHVN ngày 10/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải  Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy;

Xét đề nghị điều chỉnh Chương trình đào tạo cuả các Khoa/Viện và Trưởng phòng đào tạo,

Nhà trường thông báo điều chỉnh Chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 58 với một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Thay đổi tổng số tín chỉ một số chương trình đào tạo;

- Thay đổi mã học phần, tên học phần, số tín chỉ học phần, điều kiện tiên quyết và phân kỳ một số học phần.