Skip to content Skip to navigation

Quyết định thành lập BCH Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao

I. GIỚI THIỆU

Căn cứ vào điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, căn cứ vào công văn số 07/VĐTCLC-ĐT ngày 29/11/2017 của Viện đào tạo Chất lượng cao về việc thành lập Liên chi Đoàn, quyết định thành lập Ban chấp hành Đoàn và Hội sinh viên Viện đào tạo chất lượng cao.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Đại học Kinh tế nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung.
Một số hoạt động: Các buổi nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
- Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học:
Mục đích: Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đoàn viên sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Một số hoạt động: Cuộc thi tìm hiểu phương pháp học tập tín chỉ, các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học được tổ chức thường kỳ…
- Tổ chức các hoạt động văn thể:
Mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên sinh viên. Thông qua các hoạt động văn thể giúp cho đoàn viên sinh viên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.
Một số hoạt động: Giải bóng đá sinh viên Kinh tế hàng năm, chương trình hội thao - hội trại hàng năm.
- Triển khai các hoạt động xã hội - tình nguyện
Mục đích: Nâng cao ý thức của đoàn viên sinh viên đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

III. DANH SÁCH GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN