Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO về việc Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên:
1. Công tác đăng ký đề tài
- Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của đơn vị năm học 2017-2018 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm: Biên bản xét duyệt đề tài, Danh sách tổng hợp của đơn vị, Phiếu đăng ký, Thuyết minh, Dự toán kinh phí (BM.09-QT.KHCN.03 đối với đề tài của giảng viên; BM.15-QT.KHCN.03 đối với đề tài NCKH của sinh viên).

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tự tổ chức đánh giá giữa kỳ tiến độ thực hiện của các đề tài, giáo trình, tài liệu giảng dạy và nộp báo cáo về Phòng KH-CN từ ngày 29/01 đến ngày 02/02/2018.

2. Công tác nghiệm thu đề tài
- Đối với các đề tài NCKH cấp Trường của CB, GV: trước khi tiến hành thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, các đơn vị nộp dự kiến danh sách Hội đồng khoa học chuyên ngành, bản toàn văn đề tài, tóm tắt đề tài, file mềm về Phòng KH-CN từ ngày 16 đến 20/4/2018 để tiến hành kiểm tra chống sao chép. Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ ra Quyết định nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành tiến độ vào tuần cuối tháng 5 và 6 năm 2018.
- Đối với các đề tài NCKH sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trường trước ngày 20/4/2018. Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đánh giá sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn.

Chi tiết xem tại file đính kèm.