Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc viết bài báo, công trình khoa học đăng trên Tuyển tập Khoa học “SEE Journal of Science”

Thông báo tới các nhóm NCKH sinh viên năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học,
Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 27/9/2017 về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 2098/QĐ-ĐHHHVN ngày 01/11/2018 về việc Ủy quyền cho Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 391/QĐ-ĐHHHVN ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo chất lượng cao, của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-VĐTCLC ngày 28/3/2018 về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao;
Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài báo, công trình khoa học đăng trên “Tuyển tập khoa học” của Viện, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

Bắt buộc đối với tất cả các sinh viên/nhóm sinh viên hệ Đào tạo chất lượng cao của Viện đã tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019.

2. Yêu cầu và hướng dẫn trình bày đối với bài báo khoa học đăng trên Tuyển tập Khoa học: theo file đính kèm:

Các nhóm sinh viên có thể download hướng dẫn định dạng bài viết theo mẫu bên dưới:

3. Thời gian nhận bài: Từ 20/5/2019 đến 30/6/2019.

Bản file mềm gửi về Ban Đào tạo Viện Đào tạo chất lượng cao: Phòng 213A, tầng 2, Nhà A4,

Cán bộ phụ trách: TS. Trịnh Xuân Tùng,

E-mail: trinhxuantung@vimaru.edu.vn, điện thoại: 0908290984.

Viện Đào tạo chất lượng cao yêu cầu sinh viên/nhóm sinh viên tham gia NCKH năm học 2018-2019 thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.