Skip to content Skip to navigation

Thông báo viết bài nội san khoa học sinh viên số 5 (09/2019)

THÔNG BÁO
Về việc Tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học
đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học,
Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học của Viện, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia
- Bắt buộc đối với sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao của Viện chưa có công trình khoa học (đề tài NCKH sinh viên, bài báo khoa học,...), đặc biệt là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường;
- Khuyến khích sinh viên lớp chọn của chuyên ngành ĐKTB và MTB.
2. Yêu cầu đối với bài báo khoa học đăng trên Nội san
- Nội dung của bài báo phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên đang học tập;
- Mỗi bài báo khoa học tối đa không quá 3 sinh viên;
- Khuyến khích bài báo khoa học viết bằng Tiếng Anh;
- Các bài báo được quét chống sao chép bằng phần mềm Turnitin với tỷ lệ sao chép không được vượt quá 30%. Trường hợp tỷ lệ sao chép vượt quá phần trăm quy định cho phép thì phải có sự đồng ý cho đăng bài của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện ĐTCLC.
- Quy định hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Nội san;
Bài gửi đăng trên Nội san đư¬ợc viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là Tiếng Anh), đánh máy rõ ràng theo font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 12, dãn dòng single. In 01 bản gốc dài không quá 10 trang (khổ giấy A4; 21 x 29,7 cm; Lề trái: 3,0 cm; Lề phải: 2,5cm; Lề trên: 2,5 cm; Lề dưới: 3,0 cm) kèm 1 file bản mềm của bài báo khoa học và gửi về Văn phòng Viện Đào tạo chất lượng cao;
+ Tên bài báo bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (font in hoa, đậm cỡ chữ 12);
+ Họ và tên sinh viên và giảng viên (nếu có) (font in hoa chữ cái đầu, đậm cỡ chữ 12);
+ Tên lớp/nhóm (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 12);
+ Tóm tắt nội dung bài báo bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh khoảng 150 từ, nêu được nội dung chính của bài báo (font in thường, nghiêng cỡ chữ 12);
+ Bài báo cần có đầy đủ từ khóa (keywords) Tiếng Việt và Tiếng Anh (font in thường, nghiêng cỡ chữ 12); số lượng từ khóa không được ít hơn 3 từ và không được nhiều quá 5 từ.
+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp và phải được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự;
+ Công thức đ¬ược viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số thứ tự công thức về phía bên phải. Bảng cần đ¬ược chú thích đầy đủ ở ngay phía trên mỗi bảng. Hình vẽ, đồ thị và ảnh minh họa yêu cầu rõ nét và đ¬ược chú thích đầy đủ ở ngay dưới hình vẽ hoặc đồ thị (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 12);
+ Danh mục tài liệu tham khảo đư¬ợc đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi theo trình tự: thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ thư¬ờng, tên sách chữ nghiêng, nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản;
+ Bản thảo trên file mềm không đánh số trang.
3. Thời gian nhận bài và phát hành Nội san:
- Thời gian nhận bài: Từ 15/5/2019 đến 15/8/2019.
- Thời gian biên tập và thực hiện các quy trình đăng bài: Từ 16/8/2019 đến 30/8/2019.
- Thời gian phát hành Nội san khoa học trước ngày 15/9/2019.
4. Các lưu ý khác:
- Các bài báo phải được trình bày hình thức theo đúng quy định thì mới được tiến hành quét chống sao chép.
- Lệ phí quét trùng Turnitin: 100.000VNĐ/bài báo.
- Bản gốc đánh máy của bài báo và bản file mềm gửi về Văn phòng Ban Đào tạo Viện Đào tạo chất lượng cao: Phòng 213A, tầng 2, Nhà A4, Khu Hiệu bộ, điện thoại: 0225.2299.628 và cán bộ phụ trách: TS. Trịnh Xuân Tùng, E-mail: trinhxuantung@vimaru.edu.vn, điện thoại: 0908290984.
Viện Đào tạo chất lượng cao yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

Link thông báo số 59/TB-VĐTCLC ở dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1HM104ao484-8Q6HvM4ktp3ImlE04MRdg/view?usp=sharing