Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG LG ELECTRONICS

Chi tiết về ngày hội tuyển dụng của công ty LGEVH sẽ được tổ chức như sau:

·        Ngày: 02/07/2020

·        Thời gian: 07:30~12:00

·        Địa điểm: Phòng hội trường số 3,  Nhà A1, Khu Hiệu Bộ, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam