Skip to content Skip to navigation

Cuộc thi trắc nghiệm: "Tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch 313-KH/BTGTW ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương  (Kế hoạch 303-KH/BTGTW)  và công văn số 1492-CV/BTGTU Ngày 04/9/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm: " Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
(Công văn 1492-CV/BTGTU) nhằm hướng tới kỉ niệm 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Đảng ủy Trường chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Đối tượng dự thi: Toàn thể đảng viên, chuyên viên, sinh viên cả Viện

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần trên hệ thốngmạng xã hội VCNET (chi tiết theo Hướng dẫn và Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “ Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đính kèm).

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ tuần thi thứ nhất từ ngày 26/08/2019 và kết thúc vào ngày 20/12/2019. Thời gian thi mỗi tuần bắt đầu được tính từ 10h00 thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09h00 thứ hai tuần kế tiếp.

Nội dung cuộc thi trắc nghiệm: "Tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Hướng dấn tham gia cuộc thi trắc nghiệm: "Tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam”