Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

1. GS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang - Bí thư chi bộ, Viện trưởng

- Email: phamkyquang@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0983232297

2. ThS. Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng 

- Email: hoang.my@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0989658112

3. TS. Trịnh Xuân Tùng - Phó Viện trưởng

- Email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0908290984

Ban đào tạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

4. CN. Vương Minh Hà - Công tác giáo vụ

- Email: havm.see@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0904831319

5. KS. Nguyễn Văn Mạnh - Công tác sinh viên.

- Email: manhnv@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0862151382

6. ThS. Bùi Xuân Thọ - Công tác đào tạo, công nghệ thông tin, Bí thư Liên chi Đoàn TN

- Email: thobx@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0869869812

7. ThS. Phạm Thị Vang - Văn phòng, hành chính

- Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0918310738

Ban Tài chính Viện Đào tạo Chất lượng cao

8. ThS. Vũ Kim Trang - Phụ trách Kế toán

- Email: trangvk@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0912229084

9. CN. Phan Hải Hà - Kế toán viên, Tổ trưởng Công đoàn

- Email: haph.flc@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0989241098

10. ThS. Chu Ánh Nguyệt - Kế toán viên

- Email: nguyet.tv@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0975338139