Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 của Viện Đào tạo chất lượng cao

Thực hiện Kế hoạch Hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2023-2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2023 - 2024, Viện Đào tạo chất lượng cao tổ chức buổi “Nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 của Viện Đào tạo chất lượng cao”. 11 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 của Viện Đào tạo chất lượng cao đã được nghiệm thu và đánh giá. Với tinh thần làm việc tích cực, bốn hội động đã đánh giá và ghi nhận các thành quả nghiên cứu của các nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 Dưới đây là một số hình ảnh của buổi “Nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 của Viện Đào tạo chất lượng cao”