Skip to content Skip to navigation

Quyết định mức học phí năm học 2019-2020, năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QB-TTg ngày 10112/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Nghị định số 16/20151ND-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 21361QD-DIDIHVN ngày 10/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải về Ban hàng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 86/20151ND-CP ngày 02110/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch đào tạo các trình độ đào tạo và các loại hình đào tọa của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tọa và các điều kiện thực tế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,