Skip to content Skip to navigation

Quyết định Về việc Khen thưởng hai sinh viên đạt giải trong cuộc thi "Olympic cấp Trường và thành lập đội tuyển cấp Quốc gia năm 2020"

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 27/9/2017 về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 391/QĐ-ĐHHHVN ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 2098/QĐ-ĐHHHVN ngày 01/11/2018 về việc ủy quyền cho Viện Đào tạo chất lượng cao, của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-VĐTCLC ngày 28/3/2018 về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 88/QĐ-VĐTCLC ngày 24/7/2019 về việc ban hành Quy định làm việc của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao;
Theo đề nghị của Ban Đào tạo và BCH Liên chi Đoàn Thanh niên của Viện Đào tạo chất lượng cao, Quyết định: