Skip to content Skip to navigation

Thông báo Tổ chức nghiệm thu, đánh giá báo cáo Khoa học sinh viên chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20112019 của Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch Hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2019 - 2020,
Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên của Viện về kế hoạch “Nghiệm thu, đánh giá Báo cáo khoa học sinh viên chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019” do đơn vị tổ chức, cụ thể như sau: