Skip to content Skip to navigation

Thông báo Cuộc thi: "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019"

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo tới các công chức, viên chức, người lao động cùng các em sinh viên của Viện về Cuộc thi: "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019".

Nội dung cuộc thi, hình thức và cách thức tham gia cuộc thi có trong văn bản đính kèm dưới đây: