Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên đạt sát hạch Tiếng Anh thi ngày 07/09/2019

Kết quả điểm của các em sinh viên đã đạt kỳ thi sát hạch Tiếng Anh ngày thi 07/09/2019.