Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 như sau: