Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định tốt nghiệp sinh viên 27/03/2020

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-ĐHHHVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 của hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định sô 1501/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hàng Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Biên bản xét tốt nghiệp cấp cơ sở ngày 23 tháng 3 năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ra Quyết định Về việc tốt nghiệp của sinh viên các chuyên ngành:

  • Điều khiển tàu biển
  • Khai thác máy tàu biển
  • Kinh tế ngoại thương
  • Kinh tế vận tải biển

Chi tiết thông tin sinh viên tốt nghiệp có trong ba Quyết định số 91, 102, 103 đính kèm dưới đây: