Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định tốt nghiệp sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao

Thông báo tới các em sinh viên, đã có quyết định chính thức và danh sách các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 các chuyên ngành:

- Điều khiển tàu biển

- Khai thác máy tàu biển

- Kinh tế ngoại hệ đại học chính quy 

- Kinh tế ngoại hệ đại học chính quy chất lượng cao

Dưới đây là quyết định và danh sách của các em. Chúc mừng các em sinh viên!

Điều khiển tàu biển

Khai thác máy tàu biển

Kinh tế ngoại hệ đại học chính quy

Kinh tế ngoại hệ đại học chính quy chất lượng cao