Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định về việc phân công cán bộ và giảng viên làm nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2019-2020

Thông báo tới toàn thể các bộ và các em sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao danh sách các cố vấn học tập của Viện năm học 2019-2020.

Các thầy, cô, cán bộ, sinh viên của Viện theo dõi để nắm bắt thông tin liên lạc của cố vấn học tập khoa mình, lớp mình.

Danh sách chi tiết tên, thông tin liên lạc của các thầy cô cố vấn học tập có trong danh sách đính kèm