Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định về việc tốt nghiệp sinh viên tháng 10 năm 2020

Quyết định tốt nghiệp kèm danh sách các sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành:

  • Kinh tế vận tải biển
  • Kinh tế ngoại thương
  • Điện tự động công nghiệp
  • Công nghệ thông tin
  • Điều khiển tàu biển