Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Chương trình HỌc giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 -2021

Nhà trường nhận được thông báo của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam về Chương trình Học giả Fulbrighr Hoa Kỳ - Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2020-2021 dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan Chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứ hoặc các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Ứng viên được chọn sẽ đến Hoa Kỳ để nghiên cứ học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian từ 3 đến 4 tháng vào học kì mùa xuân năm 2021.

Chương trình Học giả Fulbright Hoa kỳ - ASEAN với thông tin chi tiết như sau: