Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc kéo dài giảng dạy và học Tiếng Anh cơ bản cho sinh viên K60 hệ chất lượng cao, lớp chọn đáp ứng yêu cầu chuẩn Tiếng Anh theo quy định của Viện Đào tạo chất lượng cao