Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO về việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa học năm 2017-2018

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Luật nghĩa vụ quân sự ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về banh hành Quy chế công tác sinh viên; Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 28/04/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về củng cố mạng lưới y tế cơ sở;

Thực hiện Kế hoạch công tác y tế quý 2 năm 2018.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa với kế hoạch như sau:

I. Mục đích: quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Quy chế công tác sinh viên; sơ tuyển sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị và hỗ trợ mỗi sinh viên 01 Giấy khám sức khỏe làm hồ sơ tuyển dụng.

II. Đối tượng: Sinh viên cuối khóa của năm học 2017-2018 ( bắt  buộc ).

III. Thời gian, địa điểm:

1.Thời gian: thứ 7 ngày 05/05/2018

2.Địa điểm: Trạm Y tế - Nhà A1,A4

IV. Kinh phí: Sinh viên không phải đóng tiền khám sức khỏe

V. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Trạm Y tế tham mưu chọn Bệnh viện đủ điều kiện khám sức khỏe; chủ trì tổ chức đợt khám, quản lý hồ sơ và báo cáo theo quy định.

2. Các khoa, Viện thông báo, yêu cầu sinh viên đi khám sức khỏe đầy đủ .