Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 6 (11/2019) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao

Thông báo Về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 6 (11/2019) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao.

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học sinh viên số 6 (11/2019) của Viện, cụ thể trong văn bản Thông báo đính kèm dưới đây: