Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn có điểm TOEIC dưới 450 hoặc tương đương

Theo Thông báo số 31/TB-ĐHHHVN ngày 11/01/2018 về việc triệu tập sinh viên hệ chất lượng cao và lớp chọn có điểm TOEIC dưới 450 điểm hoặc tương đương:
- Thời gian: 17h00 Thứ 3 ngày 16/01/2018
- Địa điểm: Hội trường nhà A8
- Chủ trì: Ban giám hiệu
- Thành phần: Theo thông báo đính kèm
Đề nghị toàn bộ sinh viên có điểm TOEIC dưới 450 điểm hoặc tương đương tham gia đầy đủ và đúng giờ quy định.