Skip to content Skip to navigation

Tin tức

  • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP (H105)

    1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu đào tạo 1.1.1. Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư chất lượng cao chuyên ngành “Điện tự động công nghiệp” có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có...
  • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (H114)

    1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành...

Pages