Skip to content Skip to navigation

Tuyển sinh

 • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN (H401)

  1. Mục tiêu đào tạo  1.1. Mục tiêu đào tạo 1.1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế vận tải có tư duy kinh tế, quản lý; có bản lĩnh nghề nghiệp cao, tư tưởng chính trị vững vàng; có khả năng nắm bắt và vận dụng được các yêu cầu của kinh tế thị trường, của hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu của Việt Nam và thế giới, của từng ngành, vùng, miền, doanh nghiệp, đặc biệt liên quan tới...
 • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG (H402)

  1. Mục tiêu đào tạo 1.1.  Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế có tư duy trong quản lý kinh tế, bản lĩnh nghề nghiệp cao, tư tưởng chính trị vững vàng; có khả năng nắm bắt và vận dụng được các yêu cầu của kinh tế thị trường, hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu của Việt Nam và thế giới nhằm phát triển kinh tế của đất nước. Thành thạo Tiếng Anh và có kỹ năng thực hành tốt. 1.2...
 • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP (H105)

  1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu đào tạo 1.1.1. Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư chất lượng cao chuyên ngành “Điện tự động công nghiệp” có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có...
 • GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (H114)

  1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành...

Pages